เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์

 

MAXXMA ขอขอบคุณที่ท่านสนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มของเรา และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่่จะร่วมงานกับท่าน ในเบื้องต้น เราขอชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์และสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับเพิ่มเติม ดังนี้

1. บทนำ

 

บริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรดจำกัด ในนามผู้ผลิตและจำหน่าย (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) เราขอความกรุณาให้คุณได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียดหากคุณไม่ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวกรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ นี้โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นด้วย

สำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย (ในที่นี้จะเรียกว่า “ตัวแทนจำหน่าย”) ได้อ่านข้อตกลงฉบับนี้ และได้ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ก่อนที่จะสมัครเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทฯ

 

2. เอกสารการสมัครตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อได้จัดส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ และหลังจากทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะทำการแจ้งและปรับสถานะให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มีดังต่อไปนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชน (ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์

2.2 รูปถ่ายหน้าร้าน 

2.3 ที่อยู่ร้าน (แจ้งเป็นตำแหน่งใน google map หากมี)

2.4 ช่องทางในการจัดจำหน่ายหรือติดต่อ  (Website, Facebook, Instagram, อื่นๆ หากมี)

 

3. ที่มาของผลตอบแทน

ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับผลตอบแทน ดังต่อไปนี้

3.1 ตัวแทนจำหน่ายจะได้สิทธิในการซื้อสินค้าในราคาตัวแทนจำหน่าย เพื่อนำไปจำหน่ายต่อในราคาปลีก

3.2 ตัวแทนจำหน่ายได้รับส่วนลดพิเศษ จากแคมเปญตามที่บริษัทฯ กำหนด

3.3 ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับคะแนนสะสมตามเงื่อนไข โดยสามารถนำคะแนนสะสมมาใช้ในการร่วมซื้อสินค้าได้ ตามที่กำหนดไว้

3.4 ตัวแทนจำหน่ายสามารถเปลี่ยนคะแนนกลับเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ โดยผ่านเงื่อนไขขั้นต่ำที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ และต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้น

 

4. เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้า

4.1 ตัวแทนจำหน่ายต้องโอนเงินชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนตามใบเสนอราคาก่อนการจัดส่ง

4.2 กรณีสินค้ามีความชำรุดเสียหายก่อนได้รับสินค้า บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

4.3 ราคาสินค้า อาจผันแปรตามจำนวนที่ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อ หรือเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

5. ความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย

5.1 บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ สำหรับช่องทางการจำหน่ายของตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการนำเสนอ หรือการให้ข้อมูลต่อสาธารณะชนเพื่อการจำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์

5.2 ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมา แล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีของตัวแทนจำหน่ายได้

5.3 ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการนำลิงค์ของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้อง ไปทำการโพสอันเป็นการสร้างความรำคาญหรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อน

 

6. การสิ้นสภาพของตัวแทนจำหน่าย

6.1 หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าตัวแทนจำหน่ายนั้นมีพฤติกรรมที่ทำให้บริษัทฯ หรือแบรนด์มีความเสียหาย เช่น การตั้งราคาขายปลีกต่ำกว่าที่กำหนด การนำชื่อบริษัทฯ หรือแบรนด์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2 ตัวแทนจำหน่ายที่มีการดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมที่ร้ายแรง

6.3 เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบว่าร้านค้าหรือช่องทางการจำหน่ายของตัวแทนนั้นไม่มีอยู่แล้ว หรือไม่มีการจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการสิ้นสภาพของตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

6.4 หากตัวแทนจำหน่ายได้พยายามในการทุจริต โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเป็นการสร้างตัวแทนเพื่อรับคะแนนสะสมเพิ่ม หรือเหตุอื่นใด ทางบริษัทสามารถระงับสภาพสมาชิกนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า