ตำแหน่ง พนักงานขาย

รายละเอียดการทำงาน

 • ส่งเสริมการขาย และการตลาด
 • เสนอขายสินค้า ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • หาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัท
 • ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • วางแผนการทำงานทุกเดือน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 21-40 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รักงานขาย / ทำงานเป็นทีม / พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวใจลูกค้า และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ลูกค้าพบได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS Word, MS Power point, MS Excel.
 • มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในงานที่ทำงาน
 • รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดการทำงาน

 • ส่งเสริมการขาย และการตลาด
 • เสนอขายสินค้า ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • หาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัท
 • ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • วางแผนการทำงานทุกเดือน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 21-40 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รักงานขาย / ทำงานเป็นทีม / พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวใจลูกค้า และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ลูกค้าพบได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS Word, MS Power point, MS Excel.
 • มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในงานที่ทำงาน
 • รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .