เที่ยวญุี่ปุ่น

WARRANTY

  • การรับประกันจะคุ้มครองในกรณีที่เกิดการลอก/ร่อนของฟิล์ม หรือเกิดฟองอากาศ ภายในระยะเวลารับประกัน 7 ปี
  • การรับประกันจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ติดตั้งฟิล์มจากร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการติดตั้งฟิล์ม MAXXMA เท่านั้น
  • หากพบปัญหาที่เกิดจากการติดตั้ง กรุณานำรถไปแก้ไข ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการที่เป็นผู้ติดตั้งให้ ภายใน 7 วัน
  • การรับประกันจะคุ้มครองฟิล์มของท่าน ตราบที่ท่านใช้งานอย่างถูกวิธี และกรุณาเก็บโลโก้ และรหัสฟิล์มบนกระจกที่ติดตั้ง อย่างน้อยบานละ 1 จุด
  • ถ้าหากพบว่าฟิล์มที่ติดตั้งไปมีปัญหา ทางบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย ทำการเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่โดยไม่คิดค่าติดตั้ง ภายใน 3 ปีแรกของการรับประกัน
  • การรับประกันให้สิทธิ์ประโยชน์แก่ผู้ซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
ใบรับประกันฟิล์มกรองแสง signature
ใบรับประกันฟิล์มกรองแสง independent
บัตรรับประกันฟิล์มกรองแสง Polarized
บัตรรับประกันฟิล์ม Refined
ใบรับประกันฟิล์มกรองแสง Sunkoat